top of page

Egzijans pou relasyon disip Nivo 1 Sètifika

Atik Relasyon moun kap fè disip

Konsèy pou ou ka fòme yon ti gwoup ou byen yon sèl moun pou vinn disip

Dis fason pou ou ka fè moun ki fenk konvèti vinn disip

Konprann Kou Relasyon ant lidè e Disip la

Disiplin Relasyon ant lidè e Disip

Sijè Leson chavèk Semèn

 • Entrodiksyon: Kat nivo pou Fè Disip
 • Pyete pa mwayen Disiplin
 • Konprann desizyon ou pran pou swiv Kris
 • Konprann Batèm Dlo
 • Konprann ki Moun Bondye ye, Pati 1
 • Konprann ki moun Bondye ye, Pati 2
 • Konprann poukisa ou bezwen kwa Jezi a
 • Konprann poukisa rezireksyon Pèsonèl
 • Konprann pèson Sentespri a avèk Travay Li
 • Konprann kijan nou fè jwenn Bib la

Repons pou kesyon ‘Ranpli espas vid’ yo

Relational Discipleship - Haitian Creole.-Relasyon Moun kap fè disip ak moun lap

$10.00Price
  bottom of page